It is more than just diet and workout

My purpose of being a health coach is to make you feel good about yourself and be healthy at the same time.Coz mind,body and soul are connected.

Food,activities,environment,thoughts,etc affect our bodies as much as they affect our minds.There’s no one size fits all formula for being happy and healthy.Everyone has different life purpose so my part is to assist you to be better version of you,to be happy about yourself.

💖😊Self-love is where to start.When you love yourself,you will want to nourish and pamper your mind,body and elevate the soul.Cut all the toxic things,thoughts and people out of your life.And surround yourself with good vibes and good people.

Primal health coach ในแบบของกี้คือ การให้ความสำคัญของจิตใจคู่ไปกับร่างกายค่ะ เพราะร่างกายและจิตใจมันสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก สภาพร่างกายส่งผลต่อจิตใจ และความรู้สึกส่งผลต่อร่างกาย

อ่ะ แล้วจะเริ่มที่ไหน เริ่มที่ self-love การรักตัวเองค่ะ เป็นอะไรที่ค่อนข้างไม่คุ้นสำหรับคนไทยอีกแล้ว แต่สำคัญมาก การรักตัวเอง คืออะไร คือ การเห็นคุณค่าของตัวเอง การที่เราอยากให้สิ่งดีๆกับตัวเอง คิดในสิ่งที่ดีกับตัวเอง ขอบคุณร่างกายและพยามถนอมมัน ให้สิ่งดีๆกับมันเช่น อาหารที่ดี การขยับเคลื่อนไหว อากาศดี น้ำบริสุทธิ์ นอนให้เต็มที่แบบตื่นมาแล้วสดชื่น

ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้ว ดูถูกตัวเอง ไม่เอาของมีพิษเข้าตัว เข่นอาหารปนเปื้อนสารเคมีต่างๆ อาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แอลกอฮอล์ บุหรี่ รวมทั้งไม่เอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษทั้งทางกายและทางใจ คนที่ทำให้เราไม่สบายใจ เสียใจ ก็ตัดทิ้งไป ถ้าเป็นคนใกล้ตัวเช่นลูก พ่อ แม่ ญาติที่ตัดไม่ได้ เราก็ทำให้เค้าในส่วนที่เราไหว ถ้าเราพยามทำเพื่อเอาใจคนอื่นเยอะไปเราจะทุกข์เอง การที่เรารักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะคะ การปรับให้มี self-love นี่ต้องค่อยๆปรับเด้อ เริ่องนี้ยาว😊💖✨✨✨✨✨

love … รักนะ จุ๊ฟๆ (จากคนที่เรียนรู้ที่จะรักตัวเองไม่นานมานี้ แล้วรู้สึกมีความสุขจัง 😊💕💕)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *